Hur mycket sparar du genom att använda ditt lokala bibliotek?

Nu startar en kampanj som synliggör bibliotekslånens och övriga bibliotekstjänsters värde.

En räknare publiceras i Helle-nätbiblioteket, med vilken man kan räkna ut det ekonomiska värdet för det biblioteksmaterial och de tjänster man som biblioteksanvändare använder. https://helle.finna.fi/Content/laskuri

Lånekvittot visar också ”priset” på det material som lånats.

About cookies in Finna

The cookie surveys of Finna services will be updated on November 1. Helle- libraries also use Finna, so the cookie updates also apply to the Helle- Finna online library. In practice, this means that there will be a new cookie bar in the online library, from which the user can manage cookies and get more information about how to use them.

Cookies are divided into several categories. The content can be accepted or blocked separately. For the website to work properly, some essential cookies need to be accepted. By accepting statistical cookies, you allow us to collect anonymous information about your visit for statistical purposes. Some of the embedded material in the online library are only visible if you accept certain cookies.

Cookies are regulated by law (917/2014) in section 205.

Om kakorna i Finna

Finna-tjänsternas inställningar för kakor uppdateras och uppdateringen träder i kraft 1.11. Också Helle-biblioteken använder Finna så uppdateringen av kakor gäller också Helle-Finna nätbiblioteket. I praktiken betyder det att det finns en ny kakbanner där användaren kan reglera kakorna och få tilläggsinformation om deras användning.

Kakorna är indelade i flera kategorier vilkas innehåll kan godkännas eller förhindras skilt. För att sidan ska fungera kan man inte förhindra nödvändiga kakor. Genom att godkänna kakor för statistik tillåter du att anonym information från dina besök statistikförs. Vissa delar i nätbiblioteket syns bara om du accepterar kakorna.

Kakorna regleras enligt Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) paragraf 205.

Finnan evästeistä

Finna-palveluiden evästekyselyt päivitetään ja päivitys astuu voimaan 1.11. Myös Helle-kirjastot käyttävät Finnaa, joten evästepäivitykset koskevat myös Helle-Finna-verkkokirjastoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkokirjastoon tulee uusi evästepalkki, josta sivujen käyttäjä voi hallita evästeitä ja saada lisätietoja niiden käyttötavoista.

Evästeet on jaettu useampaan kategoriaan, joiden sisällön voi hyväksyä tai estää erikseen. Välttämättömien evästeiden käyttöä ei voi estää, että sivusto toimisi oikein. Tilastointievästeet hyväksymällä sallit kerätä käynnistäsi anonyymia tietoa tilastointia varten. Osa verkkokirjaston upokkeista näkyy vain, jos tietyt evästeet hyväksyy.

Evästeistä säädetään Laissa sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 205 pykälässä.